POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
w NZOZ Vit-Medic s.c. H. Miłosz F. Makowska w Kartuzach


Administratorem Pana/i danych osobowych (ADO) jest NZOZ Vit-Medic s.c. H.Miłosz, F.Makowska z siedzibą w Kartuzach 83-300 ul.Tadeusza Kościuszki 12.

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Bartosz Kotas, z którym w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się pod nr tel. 608-084-64.

Posiada Pan/i prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych. Przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej,
w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej.

Podstawą prawna przetwarzania Pana/i danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej,
w tym także prowadzenia dokumentacji medycznej jest Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r.o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO: w zw.
z przepisami ustawy z 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 6 listopada 2008r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Od czynności podjętych przez ADO, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/i prawno do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przekazane przez Pana/nią dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.

 

Aktualności

W piątek uczestniczyłyśmy w XIX Konferencji Opieki Długoterminowej   Pogłębiamy wiedzę, którą później stosujemy w naszej...